Photo: Heli Pekkonen, Helsinki

Lärarens handbok

Välkommen till en mångvetenskaplig handbok för lärare! Syftet med handboken är att erbjuda lärare i grundskolan utgångspunkter, idéer och verktyg som är lätta att börja använda för att genomföra mångvetenskapliga lärområden eller fenomenbaserade projekt om teman som gäller FN:s mål för hållbar utveckling. Handboken består av fem helheter som fokuserar på olika teman:

  1. Agenda 2030 – helhet för hållbar utveckling
  2. Klimatåtgärder – klimatförändringens orsaker och konsekvenser globalt
  3. Ansvarsfull konsumtion – produkternas globala kedjor
  4. Jämlikhet och mänskliga rättigheter – likvärdighet bygger fred
  5. Demokrati och delaktighet – att påverka nära och fjärran

Temaavsnitten innehåller en inledning i temat, uppgifter som introducerar och presenterar temat samt övningar vars syfte är att inspirera till att undersöka, delta och påverka. Syftet med handbokens innehåll är att göra Agenda 2030-målen och teman kring dem betydelsefulla och personliga för eleven. Handboken har planerats så att läraren kan hänvisa eleverna direkt till e-handbokens sidor, där eleverna hittar videomaterial, uppgifter samt korta introduktioner om Agenda 2030-målen. Lärarens aktiva arbetsinsats i att leda uppgifterna är emellertid nödvändig och nyttig i de flesta grupp- och paruppgifterna.

Utnyttja de färdiga planerna för temadagar eller ta fram ett eget lärområde

Handbokens temaavsnitt har planerats så att man kan genomföra en färdig rekommenderad temadag eller välja delar som genomförs på lektioner. Genom att kombinera uppgifter kan man genomföra ett mångvetenskapligt lärområde om hållbar utveckling. Uppgifter kan också plockas från olika temahelheter och använda dem för att skapa ett eget lärområde. Varje temahelhet har en färdig rekommenderad temadag för årskurserna 1–3 och 4–9. Dessa gränser är emellertid flytande och läraren gör klokt i att efter eget gottfinnande tillämpa uppgifterna i sin egen grupp oberoende av den rekommenderade årskursen.

Handbokens temahelheter uppmuntrar till mångvetenskapligt arbete, med helheter som utnyttjar olika ämnen, men vid behov kan de också genomföras som lektioner i ett ämne, workshoppar eller projektdagar. Många uppgifter i handboken lämpar sig för alla årskurser i grundskolan, och därför kan man använda dem för att ordna en gemensam temadag för skolor där alla årskurser går i samma skola. Alla handbokens helheter kan genomföras i undervisningen av en grupp eller i samarbete som överskrider klassgränser.

Temahelheterna innehåller många videor och videorekommendationer. En av handbokens bärande tankar är att videorna åskådliggör de globala konsekvenserna av teman för hållbar utveckling: våra val är sammanlänkade, även om vi lever i olika delar av världen. De ungdomar som syns i handbokens videor har lyfts fram som förebilder och inspirerande unga influerare som påverkar och som sina egna liv bidrar till att målen för hållbar utveckling uppfylls.

Temahelheterna och handboken som helhet har tagits fram så att de olika avsnitten bygger på varandra som ett kontinuum och att förståelsen för temat blir djupare då man följer dem. Strukturen för en rekommenderad temadag är alltid liknande: först bekantar man sig med temat, sedan fördjupar man sig i det och till slut övar man deltagande påverkan. Uppgifterna innehåller olika alternativ för att genomföra dem och avsnitten kan även genomföras som självständiga uppgifter separat från helheten. Man har även tagit hänsyn till olika materialalternativ i skolorna: alla uppgifter kan genomföras digitalt eller med penna och papper.

Mångvetenskapligt arbete som stöd för en hållbar framtid

Handboken uppmuntrar till att behandla stora frågor inom globalfostran: uppbyggnad av en hållbar framtid, klimatförändringen, ansvarsfull konsumtion, jämlikhet, demokrati samt delaktighet och jämlikhet. Temana, som har sin utgångspunkt i målen för Agenda 2030, gagnas av mångvetenskapligt arbete, eftersom de är omfattande teman som berör alla och som har en kontaktyta med alla läroämnen i skolan. Ett mångvetenskapligt synsätt stöder behandlingen av stora frågor som innehåller motstridigheter och väcker känslor. Målet är inte att ge färdiga, slutgiltiga svar, utan att styra eleven mot rätt slags frågor och ge verktyg för kritisk förståelse av temana. Handboken uppmuntrar till att ta lärandet också utanför skolan och att bjuda in världen utanför skolan till klassrummet. En röd tråd i handboken är uppmuntran till att fostra eleverna till delaktighet och motivera dem att påverka. Man kan till exempel öva på just påverkan både i och utanför skolan.

Förutbestämda arbetssätt och resultat hör inte till den mångvetenskapliga undervisningens karaktär.

Syftet med uppgifterna i handboken är att inspirera och utgöra utgångspunkter som uppmuntrar lärare och elever att genomföra studierna på ett sätt som passar dem själva.

Elevernas eget intresse ska vara utgångspunkten för mångvetenskapliga helheter. Därför är inte heller syftet med denna handbok att ge stränga anvisningar för att genomföra helheterna, utan erbjuda alternativ, idéer och praktiska tips som kan utgöra ryggraden för undersökning av det valda temat. I mångvetenskapligt arbete kan läraren inte helt förutse vilka problem, frågor eller resultat eleverna kommer fram till under temadagen eller projektet. Det är viktigt att eleverna själva är delaktiga i genomförandet av helheterna och för att öka flexibiliteten har denna handbok sammanställts av mobila uppgiftshelheter som kan tillämpas.

Man kan också på förhand planera bedömningen av helheter med eleverna. Alla handbokens avsnitt innehåller instruktioner för att genomföra självbedömning. Man kan djärvt blanda metoderna för självbedömning och tillämpa dem på andra helheter. Innan mångvetenskapliga helheter genomförs med eleverna ska man komma överens om målen för helheterna samt om vad som bedöms i arbetet. Ett sätt att genomföra bedömning mångvetenskapligt är att komma överens om att helheten bedöms i ett konst- och färdighetsämne och i ett läsämne. Det är viktigt att eleven vet på förhand vad som bedöms i en mångvetenskaplig helhet. Man kan också diskutera bedömningen och dess kriterier tillsammans med eleverna.

Ett mångvetenskapligt angreppssätt och globalfostran innebär också annat än enbart temadagar. Båda är närvarande i nästan alla läroplanens innehåll och mål. Eleverna har redan uppfattningar och åsikter om samt en kontaktyta med handbokens innehåll. De valda temana är också viktiga med tanke på att eleverna ska växa upp till aktiva medborgare och delaktighet, och genom att fördjupa sig i dem kan man lära sig viktiga färdigheter som behövs i livet, såsom påverkan, att motivera sina åsikter, empatifärdigheter och förståelse om orsakssamband. Dessa färdigheter som man ska lära sig är centrala med tanke på att uppnå målen för Agenda 2030 och uppbyggandet av en hållbar framtid. Denna handbok erbjuder verktyg för lärande av dessa färdigheter samt genomförande av ett mångvetenskapligt synsätt med teman för hållbar utveckling.

Beställ gratis i UM Publikationstjänster: Agenda 2030 temadagar – lärarens handbok