Photo: Heli Pekkonen, Helsinki

Opettajan ohje

Tervetuloa monialaiseen opettajan verkko-oppaaseen! Tämän oppaan tarkoitus on tarjota peruskoulun opettajille lähtökohtia, ideoita ja helposti käyttöön otettavia välineitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien tai ilmiöprojektien toteuttamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden teemoista. Opas koostuu viiteen eri teemaan keskittyvistä kokonaisuuksista:

  1. Agenda 2030 – kestävän kehityksen kokonaisuus
  2. Ilmastotekoja – ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset globaalisti
  3. Vastuullista kuluttamista – tuotteiden globaalit ketjut
  4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet – yhdenvertaisuus rakentaa rauhaa
  5. Demokratia ja osallisuus – vaikuttamista lähellä ja kaukana

Teemaosiot sisältävät johdannon aiheeseen, johdattelevia ja teemaan tutustuttavia tehtäviä sekä harjoituksia, joiden tavoitteena on innostaa tutkimaan, osallistumaan ja vaikuttamaan. Oppaan sisältöjen tarkoitus on tehdä Agenda 2030 -tavoitteet ja niihin liittyvät teemat oppilaalle merkitykselliseksi ja omakohtaiseksi. Opas on suunniteltu niin, että opettaja voi ohjata oppilaat suoraan verkko-oppaan sivuille, mistä oppilaat löytävät videomateriaalit, tehtävänannot sekä lyhyet johdannot Agenda 2030 -tavoitteisiin. Opettajan aktiivinen työpanos tehtävien ohjaamisessa on useimmissa ryhmä- ja paritehtävissä kuitenkin tarpeellista ja hyödyllistä.

Hyödynnä valmiita teemapäiväsuunnitelmia tai kokoa oma oppimiskokonaisuus

Oppaan teemaosioista voi toteuttaa valmiin suositusteemapäivän tai valita haluamiaan paloja toteutettavaksi oppitunneilla. Tehtäviä yhdistelemällä voi toteuttaa kokonaisen kestävän kehityksen monialaisen oppimiskokonaisuuden. Tehtäviä voi poimia myös eri teemakokonaisuuksista ja muodostaa niistä omanlaisen oppimiskokonaisuuden. Jokaisessa teemakokonaisuudessa on valmis suositusteemapäivä 1.–3.-luokille sekä 4.–9.-luokille. Nämä rajat ovat kuitenkin häilyviä ja opettajan kannattaa oman harkintansa mukaan soveltaa tehtäviä omalle ryhmälleen sen suositusluokka-asteesta huolimatta.

Oppaan teemakokonaisuudet rohkaisevat monialaiseen työskentelyyn, eri aineita hyödyntävinä kokonaisuuksina, mutta ne voi tarpeen mukaan toteuttaa myös yhden aineen oppitunteina, työpajoina tai projektipäivinä. Monet oppaan tehtävistä soveltuvat kaikille peruskoulun luokka-asteille, jolloin niistä voi koostaa yhteisen teemapäivän myös yhtenäiseen peruskouluun. Kaikki oppaan kokonaisuudet voi toteuttaa yhden ryhmän opetuksessa tai luokkarajat ylittävänä yhteistyönä.

Teemakokonaisuudet sisältävät monia videoita ja videosuosituksia. Yksi oppaan kantavista ajatuksista on, että videot havainnollistavat kestävän kehityksen teemojen maailmanlaajuisia vaikutuksia: valintamme ovat yhteydessä toisiinsa, vaikka elämme eri puolilla maailmaa. Oppaan videoissa näkyvät nuoret ovat esillä esikuvallisina ja innostavina nuorina vaikuttajina, jotka omassa elämässään edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Teemaosiot sekä opas kokonaisuutena on koostettu niin, että eri osat rakentuvat toistensa jatkoksi ja niitä seuraamalla ymmärrys teemasta syvenee. Suositusteemapäivän rakenne on aina samansuuntainen: aluksi teemaan tutustutaan, sitten syvennytään ja lopuksi harjoitellaan osallistuvaa vaikuttamista. Tehtäväohjeisiin on sisällytetty erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja osioita voi toteuttaa myös itsenäisinä, kokonaisuudesta irrallisina tehtävinä. Myös koulujen erilaiset materiaalivaihtoehdot on huomioitu: kaikki tehtävät voi toteuttaa digitaalisesti tai kynää ja paperia käyttäen.

Monialaisuus kestävää tulevaisuutta tukemassa

Opas rohkaisee tarttumaan globaalikasvatuksen suuriin kysymyksiin: kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, ilmastonmuutokseen, vastuulliseen kuluttamiseen, tasa-arvoon, demokratiaan sekä osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Agenda 2030 -tavoitteista nousevat teemat hyötyvät monialaisesta työskentelystä, sillä ne ovat laajoja, ne koskettavat kaikkia ja niillä on kosketuspintaa kaikkiin koulun oppiaineisiin.

Monialaisuus tukee suurien, ristiriitoja sisältävien ja tunteita herättävien kysymysten käsittelyä. Tavoitteena ei ole antaa valmiita, lopullisia vastauksia vaan ohjata oppilas oikeiden kysymysten äärelle ja antaa välineitä teemojen kriittiseen ymmärtämiseen. Opas rohkaisee viemään oppimista myös koulun ulkopuolelle ja kutsumaan koulun ulkopuolisen maailman luokkahuoneeseen. Yhtenä punaisena lankana oppaassa on kannustus oppilaiden osallisuuden kasvattamiseen ja vaikuttamiseen motivoimiseen. Esimerkiksi juuri vaikuttamista voi harjoitella sekä koulussa että sen ulkopuolella.

Monialaisen opetuksen luonteeseen eivät kuulu ennalta päätetyt toteutustavat ja tuotokset.

Oppaan tehtävien tarkoitus on toimia inspiraationa ja lähtökohtina, jotka innostavat opettajat ja oppilaat tekemään opiskelusta itsensä näköistä.

Monialaisten kokonaisuuksien lähtökohtana on pidettävä oppilaiden omaa kiinnostusta. Siksi tämänkin oppaan tarkoitus ei ole antaa tiukkoja ohjeita kokonaisuuden toteuttamiseen vaan tarjota vaihtoehtoja, ideoita ja käytännön vinkkejä, jotka voivat toimia valitun teeman tutkimisen selkärankana. Opettaja ei pysty monialaisessa työskentelyssä täysin ennakoimaan, millaisia ongelmia, kysymyksiä tai lopputuloksia oppilaat teemapäivän tai projektin aikana löytävät. Oppilaiden oma osallisuus kokonaisuuksien toteuttamisessa on tärkeää ja joustavuuden lisäämiseksi tämä opas on koostettu liikuteltavista ja sovellettavista tehtäväkokonaisuuksista.

Myös kokonaisuuksien arviointia voi suunnitella oppilaiden kanssa etukäteen. Kaikki oppaan osiot sisältävät ohjeet itsearvioinnin toteuttamiseen. Itsearvioinnin menetelmiä voi rohkeasti sekoittaa tai soveltaa muihin kokonaisuuksiin. Ennen monialaisten kokonaisuuksien toteuttamista oppilaiden kanssa tulisi sopia kokonaisuuden tavoitteista sekä siitä, mitä asioita työskentelyssä arvioidaan. Yksi tapa toteuttaa arviointia monialaisesti on sopia, että kokonaisuus arvioidaan yhdessä taito- ja taideaineessa ja yhdessä lukuaineessa. On tärkeää, että oppilas tietää etukäteen, mitä monialaisessa kokonaisuudessa arvioidaan. Arvioinnista ja sen kriteereistä voi myös keskustella yhdessä oppilaiden kanssa.

Monialaisuus ja globaalikasvatus ovat muutakin kuin teemapäiviä. Molemmat ovat läsnä lähes kaikissa opetussuunnitelman sisällöissä ja tavoitteissa. Oppilailla on jo käsityksiä, näkemyksiä ja kosketuspintaa oppaan sisältöihin. Valitut aiheet ovat myös aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamisen ja osallisuuden kannalta tärkeitä, ja niihin syventymällä voi oppia elämässä tarvittavia tärkeitä taitoja, kuten vaikuttamista, mielipiteen perustelua, empatiataitoja ja syy-seuraus-suhteiden ymmärtämistä.

Nämä opittavat taidot ovat olennaisia Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Tämä opas tarjoaa välineitä näiden taitojen oppimiseen sekä monialaisuuden toteuttamiseen kestävän kehityksen teemojen parissa.