Photo: Liisa Takala/UM, Helsinki.

Agenda 2030 – helhet för hållbar utveckling

Agenda 2030, FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling som gäller alla länder, godkändes i september 2015. Programmet innehåller 17 mål, och syftet är att de ska uppnås före 2030. Genom gemensamt engagemang och verksamhet är målet att hitta lösningar på globala problem, såsom klimatförändringen, ökningen av ojämlikhet och fattigdom.  Målet är att uppnå en bättre värld för oss alla.  

Syftet med denna temahelhet är att introducera Agenda 2030-målen, deras innehåll samt åtgärder för att uppnå målen. Temahelheten ökar barns och ungdomars kunskaper om hållbar utveckling samt stöder eleverna i deras motivation till och engagemang i genomförandet av målen.

Du kan använda de färdigt sammanställda uppgiftshelheterna: Rekommenderad temadag årskurs 1–3 eller Rekommenderad temadag årskurs 4–9. Alternativt kan du genomföra ett lärområde som lämpar sig allra bäst just för din grupp genom att använda uppgifter som samlats ihop inom temat.  

Välj rekommenderad temadag:

Alla uppgifter enligt temat:

Gå igenom målen för Agenda 2030 med hjälp av korta nyckelord. Gör upp en lista över sätt att påverka uppfyllandet av målen. Uppgifterna kan göras tillsammans med hela gruppen, i mindre grupper eller i par.

Bekanta er med målen för Agenda 2030. Skriv ut ett färdigt underlag eller gör en önskad tabell över begrepp som gäller målet för hand eller till exempel i Padlet med eleverna. Instruera eleverna att fundera över svar på alla följande frågor och att skriva svaret i den egna rutan för varje mål eller på ett gemensamt papper eller i Padlet. 

 1. Vad vill du veta om målet? 
 2. Tycker du att du kan påverka uppfyllandet av målet? 
 3. Vilken tilläggsinformation behöver du om målet så att du själv kan bidra till att det uppfylls? 
 4. Varför är det viktigt att påverka målet? 

Granska på nytt målen för Agenda 2030. Låt eleverna ställa frågor. Sök information och försäkra er om att alla förstår innehållet i målen och den terminologi som används i dem.  

Mer information om målen finns bland annat på utrikesministeriets webbplats

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Gör en lista eller ett ordmoln över de viktigaste sakerna i livet. Gör informationsinslag eller affischer om viktiga frågor.

Be att eleverna väljer och räknar upp 2–3 saker som är de allra viktigaste för dem och som eleverna önskar ska vara de allra mest hållbara i deras liv. Samla ihop svaren till exempel med Padlet, Mentimeter, Slido eller genom att skriva orden på en lapp och sedan samla ihop alla lappar. Gruppera lapparna så att liknande saker läggs nära varandra. Vilka saker upprepas mest?    

Samla därefter ihop ett ordmoln om saker som eleverna anser fortfarande måste utvecklas i deras egna liv och i hela världen. 

Jämför gruppens ordmoln med målen för Agenda 2030. Vad är gemensamt i era svar och i målen för Agenda 2030? Vad är annorlunda? Vad tror ni att det beror på att just dessa 17 frågor har valts som de viktigaste gemensamma målen som gäller alla jordens människor? Hur berör målen dig? Vilka mål känns viktiga för dig? Vilka känns avlägsna? Vad tror ni att det beror på? 

Gör i smågrupper eller i par korta informationsinslag eller inspirerande reklamaffischer om varje Agenda 2030-mål. Målen gäller alla världens människor, men man kan inte uppnå dem om människorna inte vet vad de är eller hur man kan uppnå dem. Samla ihop informationsinslagen eller reklamen och be andra grupper att bekanta sig med er Agenda 2030-utställning.  

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Ködiskussion lämpar sig som en inledande uppgift, för att väcka tankar samt för att kartlägga kunskapsnivån i inledningsskedet.

 1. Dela upp eleverna i två rader som står mot varandra. Berätta diskussionstemat för eleverna. Du kan välja temat bland följande: påverkan, hållbar utveckling, FN:s mål för Agenda 2030 eller ett enskilt mål, till exempel mål 5. Jämställdhet mellan könen.   
 2. Eleverna säger i tur och ordning åt den elev som står mittemot dem en sak som gäller det tema som diskuteras.  
 3. Den som är den första i den andra kön ställer sig längst bak i kön och de andra i raden tar ett steg framåt. De elever som står i den motsatta raden rör sig inte. Idén är att man byter par efter att alla elever i raden har sagt något.  
 4. Uppmuntra eleverna att hitta på så många saker som möjligt som gäller temat. Berätta att det är tillåtet att säga egna åsikter och byta åsikt samt att berätta något som man hört av någon annan. 
 5. Dela upp eleverna i smågrupper efter ködiskussionen. I smågrupperna får eleverna samla ihop saker som de hört och berätta vad diskussionstemat får dem att tänka på.  
 6. Efter diskussionen i smågrupper inleds en gemensam diskussion med hela gruppen om temat eller så går man vidare till den uppgift som behandlar följande tema. 
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Undersök de ikoner som beskriver målen för Agenda 2030 och bekanta er med de gemensamma målen som gäller alla människor i världen. Gör en bild eller en bildserie som beskriver hur man tillsammans påverkar Agenda 2030-målen.

Räkna hur många år det är till år 2030. Räkna hur gamla eleverna är då. Be att eleverna föreställer sig och beskriver hurdant livet är då. På vilket sätt är livet annorlunda då jämfört med hur det är nu? Vad är likadant? Vad önskar eleverna ska finnas kvar i framtiden? Och vilka saker borde ännu förändras? 

Undersök ikonerna för Agenda 2030-målen. Vilka bilder känner ni igen? Vad tror ni att bilderna betyder? Varför har man valt just denna bild för varje mål? Beskriv för eleverna symbolernas betydelse och bakgrund, till exempel fredsduvan och symbolen för jämställdhet mellan könen. Berätta att målen för Agenda 2030 är viktiga saker som avtalats tillsamman och att alla världens människor behövs för att de ska uppfyllas.  

Planera tillsammans en bild eller en bildserie som beskriver gemensamt arbete för ett gott liv och för jorden. Man kan göra en bild som föreställer deltagande i att uppnå målen genom att fotografera, rita eller någon annan metod som en gemensam uppgift för gruppen eller i smågrupper. Hitta på slagord för bilderna. Samla till slut ihop bilder till ett galleri för ett gemensamt gott liv.  

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Diskutera i smågrupper ett gott liv nu, som vuxen och som gammal. Eleverna ritar en bild eller en bildserie om ett gott liv. Bilderna samlas ihop i en utställning om ett gott liv och en hållbar framtid.

Dela upp eleverna i smågrupper. Varje grupp diskuterar vad som är ett gott liv nu, som vuxen och som gammal. Vilka saker behövs för ett gott liv? Vilka saker är helt nödvändiga? Vilka saker är inte så viktiga? Vad måste ske i livet och vilka saker måste man uppnå för att livet ska vara bra i framtiden? Vems hjälp behövs för det? Varje elev eller grupp ritar en egen bild eller en bildserie om ett gott liv nu, som vuxen och som gammal. Till slut presenteras bilderna för andra. Diskutera om det var lätt för eleverna att föreställa sig hurdant ett gott liv är i framtiden. Vad skulle vi kunna göra för att alla skulle ha ett gott liv nu och i framtiden, som vuxna och gamla? Hur bidrar målen för Agenda 2030 till att skapa ett gott liv för alla? 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Se videor om unga aktörer. Gör upp en lista över sätt att påverka och föremål för påverkan. Eleverna väljer ett av målen för Agenda 2030 och spelar in en My Day-video med anknytning till målet.

Se tillsammans eller låt eleverna se på egna enheter i videor i videobibliotek där unga från olika håll av världen berättar om sina liv och om saker som är viktiga för dem och som de vill påverka i sitt liv. Gör en lista över vilka sätt att påverka ungdomarna i videorna använder eller nämner. Hittar ni de objekt som ska påverkas och som valts av de unga aktörerna bland målen för Agenda 2030? Till vilka olika mål hör de påverkansmål som ungdomarna valt? Hur?  

Bekanta er med målen för Agenda 2030. Varje elev väljer ett mål som han eller hon känner är nära honom eller henne eller viktig och som eleven vill påverka. Eleven dokumenterar sitt liv och sina verksamhetsmiljöer under några timmar eller en dag. Videon berättar hur eleven har eller inte har kunnat bidra till att uppfylla det mål som han eller hon valt under dagen. Det är viktigt att även lägga märke till de situationer där något utgjorde ett hinder för möjligheten att påverka samt att diskutera om hindret i fortsättningen kan avlägsnas eller minskas. Uppgiften kan också göras genom att fotografera eller skriva om det känns främmande för eleven att spela in en video eller om det är tekniskt omöjligt. 

Globaalikasvatus instruktioner om mobilvideoinspelning (på finska).

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Se videor om unga aktörer. Eleverna gör en egen kort video där de svarar på frågorna i elevinstruktionerna på svenska, sitt eget modersmål eller ett främmande språk.

Se videor om unga aktörer tillsammans eller på egna enheter. Diskutera videorna. Gör upp en lista över vilka sätt att påverka ungdomarna i videorna använde eller nämnde. Lyssna på vad som motiverade ungdomarna i videorna att vara verksamma i sina egna gemenskaper. Hittar ni de objekt som ska påverkas och som valts av inflytelserika unga bland målen för Agenda 2030? Fick ni reda på vad som motiverade dem? Till vilka olika mål hör de påverkansmål som ungdomarna valt? Hur? 

Gör minutvideor på elevens eget modersmålVideorna kan också behandla vilka möjligheter eleven har att påverka det Agenda 2030-mål som är viktigt för honom eller henne själv. Man behöver nödvändigtvis inte använda så mycket talat eller skrivet språk, eftersom bild och ljud talar för sig själva i en bra video.  

Instruktioner för eleven: 

 • Välj en plats där du spelar in hela videon.  
 • Svara på videon på följande frågor: Vad ser jag? Vad hör jag? Hur känns det? Vilken tid och vilken plats?  
 • Vad hände? Vilken sak kunde jag/kunde jag inte påverka? Hur skulle jag vilja påverka?  
 • Lägg till svenskspråkiga undertexter till videon eller skriv talet i videon någon annanstans på svenska.  

Samla videodagböckerna i ett gemensamt videogalleri, där eleverna ser videorna på sin egen enhet eller se tillsammans de videor som eleverna gjort. Diskutera och anteckna hurdana situationer som kommer fram i videorna. I vilka situationer märkte ni att ni kan påverka? I vilka situationer märkte ni att ni inte kan påverka? Vem har i dessa situationer fattat beslutet och påverkat i stället för er? Kunde man även i dessa situationer hitta en möjlighet att påverka slutresultatet? I vilka situationer är det vettigt eller nödvändigt?  

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Eleverna skriver i smågrupper eller i par instruktioner för att i sin egen skola genomföra och påverka ett Agenda 2030-mål som de valt. Samla instruktioner i galleriet för en gemensam hållbar framtid och påverkan.

Välj ett av målen för Agenda 2030. Planera och skriv i grupper eller i par egna instruktioner om hur alla kan själva bidra till att uppnå det mål som ni valt i det egna livet. Försök särskilt hitta på sådana instruktioner som är möjliga att genomföra till exempel i er skola. 

Man kan följa dessa instruktioner som skrivits av unga och hämta idéer om hur alla genom sin egen verksamhet kan bidra till att jämlikhet uppfylls:

Vad kan en människa göra? 

En grupp av ungdomar funderar över olika sätt att genom sina egna handlingar främja jämlikhet. 

 • Bemöt andra som du själv vill bli bemött. Omgivningen och hur andra människor bemöts har betydelse för allas vårt välbefinnande. 
 • I stället för att endast dra slutsatser utifrån utseendet eller kulturen, ha som mål att se och bemöta människor som individer. 
 • Våga hjälpa och bry dig om andra! Genom att ingripa i mobbningssituationer är du en förebild för andra och ger stöd åt dem som behöver det. 
 • Agera i sådana situationer såsom du anser är bäst, tänk inte för mycket på vad andra tänker om dig. 
 • I medier fokuserar man ofta endast på att behandla negativa aspekter, vilket kan öka eller ge upphov till fördomar. Försök också lägga märke till positiva texter och kommentarer. Ifrågasätt och tänk själv! 
 • Man ska inte skämta om saker som är smärtsamma och svåra eller personliga för andra. Var försiktig med skämt om du är med människor som du inte känner

Samla ihop instruktionerna som gjorts av alla grupper eller par så att instruktioner som gäller samma Agenda 2030-mål är tillsammans. Läs och jämför instruktionerna. Vad är likadant i alla instruktioner? Är alla instruktioner sådana att vem som helst kan genomföra dem? Förekommer det hinder för påverkan? Vilka är de? Hur är de olika målen och de instruktioner som skrivits om dem kopplade till varandra? Skulle en del instruktioner också kunna höra till ett annat mål eller alla mål?

Källa: Ennakkoluuloja – minullako? Rasismin ja antisemitismin vastainen oppimateriaali yläkouluun ja toiselle asteelle (Anne Frank House, Rauhankasvatusinstituutti ja Helsingin yliopisto).

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Bekanta er med de inflytelserika unga som presenteras längre ner. Gör presentationer eller personbilder över de inflytelserika unga personerna och samla ihop dem i ett gemensamt galleri eller som en publikation.

Bekanta er med ungdomar som är modiga och förändrar världen! Det är uppmuntrande och inspirerande att höra om människor som vågar lyfta fram missförhållanden och ingripa i dem. Ta reda på vilka de är? Vilka medel har de använt för att agera? Vad har de uppnått? Varför är den fråga som de lyft fram viktig? Vilka Agenda 2030-mål påverkar varje ung aktör som är med på listan särskilt genom sin verksamhet? Utöver böcker och artiklar hittar ni mer information om ungdomarna i internet, via de unga aktivisternas egna kanaler i sociala medier och i YouTube.  

 1. Greta Thunberg: Svenska 16-åringen Greta Thunberg inledde som 15-åring en skolstrejk och satt varje fredag framför riksdagshuset för att protestera mot Sveriges få åtgärder för att ingripa i klimatkrisen. Greta har även fått mycket internationell uppmärksamhet med sin skolstrejk och hon har uppmuntrat människor att delta i klimatkampanjer i olika delar av Sverige och i andra länder. Till exempel har man också i Finland ordnat lokala demonstrationer samt ett riksomfattande evenemang: Hela Finland klimatstrejkar med Greta!   
 2. MalalaYousafzai: Malala för en kampanj samt skriver och talar för flickors och kvinnors rättigheter. Hon vill lyfta fram alla barns rätt att gå i skola. Malala är den yngsta personen som någonsin mottagit Nobels fredspris. Hon var 17 år då hon tog emot priset. Läs berättelsen om Malala till exempel ur boken Favilli & Cavallo (2018): Godnattsagor för rebelltjejer eller se filmen om Malala. 
 3. CoyMathis: Coys berättelse gäller mångfalden av kön och rätten att vara sig själv. Coy och hennes föräldrar har tillsammans försvarat Coys rättigheter att leva och vara verksam som sig själv och med jämlika möjligheter i sin skola. Ni kan läsa berättelsen ur boken Favilli & Cavallo (2018): Godnattsagor för rebelltjejer. 
 4. PazilaitiSimayijiang:Pazilaiti är en ung politiker som till exempel har varit aktiv i Finlands Gymnasistförbund samt i Helsingfors ungdomsråd som tidigare gick under namnet kärngruppen Krut. Nu är hon vice ordförande för feministiska partiet. Ni kan läsa Pazilaitis berättelse i boken Anttonen & Karppinen (2018): Sankaritarinoita tytöille ja kaikille muille (s. 179). 
 5. BoyanSlat: När Boyan var 16 år blev han orolig på grund av plastskräp som förorenar haven och han började fundera över olika sätt att rengöra haven. Boyan undersökte och utredde frågan och använde flera år för att utveckla teknologi som lämpar sig för rengöring av haven. Han lyckades skapa en bom som samlar skräp, och den anses vara en mycket effektiv och betydande uppfinning som främjar arbetet för att rengöra världens hav. Boyans berättelse kan också läsas i boken Brooks (2018): Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda. Ni kan se videon och läsa om Boyan Slats arbete på Yles webbplats.
 6. Sakris KupilaSakris Kupila är en transaktivist och studerande (doktorand) i medicin. Han är ordförande för Seta under 2019–2020. Han har på många sätt bidragit till att främja könsminoriteters rättigheter såväl i Finland som internationellt. Sakris har bland annat varit frontfigur för människorättsorganisationen Amnestys internationella kampanj för att ändra Finlands translag samt utbildat yrkesmänniskor inom medicin i transfrågor. 

Gör ensamma, i par eller i smågrupper ett porträtt och en kort presentation av varje ung aktör och samla till slut dem i en gemensam tidning, blogg eller ett galleri. Fortsätt med uppgiften Hjältarnas tusen ansikten och samla ihop bilder och presentationer över eleverna i galleriet tillsammans med de unga aktörerna. Samla ihop presentationerna i galleriet grupperade enligt till vilket Agenda 2030-mål de presenterade personerna allra mest hör.  

 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Eleverna gör om sig själva en hjältebild och en presentation där man ser vilket Agenda 2030-mål de själva skulle vilja påverka.

Säg att eleverna ska rita och skriva en hjältebild och en presentation om sig själva. Man kan också göra bilden genom att fotografera eller med hjälp av bildbehandling. Bilden och presentationen berättar vad och hur eleven vill påverka. Bilderna kan också vara humoristiska och skämtsamma. Det viktigaste i uppgiften är att eleven ser sig själv som en aktör som kan påverka missförhållanden i världen. Eleven skriver en kort presentation om sig själv och berättar vilket Agenda 2030-mål han eller hon särskilt vill påverka och med vilka medel, och för hurdan slags värld han eller hon vill agera. Samla ihop ett hjältegalleri med bilderna och texterna på en vägg i skolan eller virtuellt till exempel i gruppens egen blogg. 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Se videor om unga aktörer. Skriv till de unga aktörerna i videorna eller till beslutsfattare om saker som ni vill påverka.

Se i videobibliotek videor där de unga aktörerna berättar om sina liv samt om hur de vill påverka frågor som är viktiga för dem själva. Efter att ni har sett videorna gör i smågrupper eller i par en lista över missförhållanden som eleverna skulle vilja påverka. Hur skulle vi genom våra egna handlingar kunna stödja ungdomarna i videorna? Gör en lista över viktiga saker som ni skulle vilja utveckla. Försök hitta på hur man skulle kunna påverka sakerna i listan i Finland. Jämför listorna och idéerna med de andra paren och smågrupperna. Förekommer det likadana utmaningar i Finland som hos de unga aktörerna i videorna och om det förekommer, hur skulle man kunna påverka dem? 

Fortsätt genom att skriva ett vykort till en beslutsfattare eller inflytelserik person: en riksdagsledamot, minister, ledamot av kommunfullmäktige, företagare, aktivist eller en annan person som befinner sig i en maktposition eller som gör påverkansarbete. Ta reda på vem som beslutar om en viktig fråga som ni är intresserade av på er ort eller i Finland. Berätta kort och koncist på korten vad ni tycker att man borde påverka och hur. Skicka korten.  

Alternativt kan ni skriva till unga aktörer. Varje elev väljer en ung aktör som han eller hon skriver ett brev, ett vykort, ett e-postmeddelande eller ett annat slags meddelande till. Berätta i breven om er egen dag och er själva och ställ frågor om personens liv, framtid och drömmar. Skriv i brevet vad ni skulle vilja säga till personen efter att ha hört om hans eller hennes liv och om de viktiga saker för personen som han eller hon vill påverka. Berätta också i meddelandet vilka saker ni själva vill påverka i ert eget liv och hur man kan göra det. Hurdant är det att påverka saker som är viktiga för en själv i Finland? Man kan också skriva ett brev, ett kort, ett meddelande eller göra en video som en del av studier av främmande språk eller på elevens hemspråk. Man kan också genomföra ett meddelande genom att rita, och då kan uppgiften också göras av de allra minsta eleverna. 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Se videon om nepalesiska unga aktörer. Ta ställning till påståendena.

Se Dagsverkets video: Sinnesfrihet trailer – Dagsverke 2019–2020.

Rösta om påståendena i gruppen. Tycker ni likadant, är ni av annan åsikt eller något mittemellan. Omröstningen kan genomföras med en åsiktssträcka, där eleverna går längs sträckan till den punkt som uttrycker deras åsikt om påståendet. Den ena änden av sträckan betyder ”helt av samma åsikt”, den andra ”helt av annan åsikt”. Eleven ställer sig på sträckan vid den punkt som bäst uttrycker hans eller hennes åsikt om påståendet. Diskutera påståendena samt ungdomarnas åsikter om dem.  

Påståenden:  

 1. Ungdomar har rätt att må bra. 
 2. Ungdomar har rätt att ifrågasätta och påverka. 
 3. Ungas problem är samma överallt i världen.  
 4. Unga kan få till stånd förändringar.  
 5. Man måste identifiera de problem som berör unga för att kunna lösa dem tillsammans. 

Se Dagsverkets video Sinnesfrihet – 5 unga.

Rösta om och diskutera videons påståenden. Gäller ungdomarnas påståenden även för Finland? Hur skulle eleverna vilja ändra påståendena i Finland och i den egna skolan? Hur skulle man kunna påverka påståendena? 

Påståenden: 

 • Ungas arbetsmöjligheter är dåliga.
 • Man måste skapa nya arbetsmöjligheter för unga.
 • Ungdomarnas problem är slagsmål och användning av alkohol.
 • Man kan påverka saker som berör unga genom elevkåren.
 • Elevkåren utvecklar gemensamma tillvägagångssätt tillsammans med skolan, beslutsfattare och organisationer.
 • Ungdomar kan påverka med hjälp av informationskampanjer och gatuteater.
 • Ungdomar kan vara med och stifta nya, fungerande lagar.
 • En del elever diskrimineras eller mobbas på grund av mens.
 • Diskriminering eller mobbning gäller ofta/ibland kön.
 • Diskriminering kan motarbetas genom att ge människor information så att de ska förstå bättre.
 • Unga har en stor roll i att påverka saker som är viktiga för dem.
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Se videor om unga aktörer. Gör upp en lista över sätt att påverka och föremål för påverkan. Samla ihop missförhållanden som eleverna vill ändra på. Denna övning lämpar sig som en självständig uppgift eller inledning till uppgiften Vår grej!.

Se videor om unga aktörer i Myanmar, Palestina, Zambia och Nepal. Diskutera videorna tillsammans eller i smågrupper:  

 • Vilka saker vill de unga aktörerna förändra? 
 • Vilka medel använder och nämner de unga aktörerna för att uppnå förändring? 
 • Vilka utmaningar eller hinder möter de unga aktörerna? 
 • Tycker ni att ungdomar i Finland har likadana möjligheter att påverka? 

Anteckna under två minuter så många saker som möjligt som ni skulle vilja påverka eller som ni tycker borde förändras. Varje elev skriver en egen lista. Jämför till slut listorna och välj från alla listor 3–5 teman som nämns allra oftast i listorna. Fortsätt med uppgiften Vår grej! 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Planera och genomför en påverkanskampanj eller ett evenemang om ett tema som ni väljer. Kampanjen kan vara liten och kortvarig eller så kan ni genomföra ett större projekt.

Kartlägg först missförhållanden som eleverna vill ändra, till exempel genom att göra uppgiften Ungdomar som påverkar.  

Planera en påverkanskampanj eller ett evenemang om det tema som ni väljer. Evenemanget eller kampanjen kan planeras och genomföras i smågrupper eller med hela gruppen. Hitta på åt evenemanget eller kampanjen ett namn och en reklamslogan som beskriver evenemangets eller kampanjens tema och syfte. Ta fram etiska principer som följs i evenemanget eller kampanjen. Planera ett evenemang eller en kampanj som ni kan genomföra.  

Om ni väljer att planera ett evenemang, planera program för evenemanget:  

 • Vilket slags evenemang är det fråga om? 
 • Vad är evenemangets syfte? Varför är temat viktigt? 
 • Vilka skulle kunna uppträda eller tala på evenemanget?   
 • Vad gör deltagarna på evenemanget? 
 • För vilka är evenemanget avsett och åt vilka marknadsförs den? 
 • Hur försäkrar ni er om att evenemanget är öppet och tillgängligt för alla? 
 • Hur bedömer ni hur lyckat evenemanget blir och att målen uppnås? 

Om ni väljer en kampanj, planera hur och i vilka medier kampanjen genomförs: 

 • Hur skulle kampanjen få så mycket synlighet som möjligt? 
 • Vad är kampanjens syfte? Varför är temat viktigt? 
 • Till vem riktas kampanjen? 
 • Hur nås kampanjens målgrupp allra bäst? 
 • Hur kan de personer som kampanjen når delta? 
 • Hur försäkrar ni er om att deltagarna kommer ihåg kampanjens budskap? 
 • Hur bedömer ni hur lyckad kampanjen blir och att målen uppnås?

Man kan även välja andra helheter som ett sätt att påverka eller som en del av evenemanget eller kampanjen, till exempel: en tv- eller tidningsnyhet, ett annat ställningstagande som ges ut i medier eller en blogg, en tidning eller en webbplats, motreklam, en animerad film, en serie, en fotoutställning, en väggmålning, en musikal, en konstutställning, en musikvideo, en novell- eller diktsamling, möten med människor som har en koppling till missförhållandet, att skicka brev, att samla in namn i ett medborgarinitiativ. 

Efter planeringen delar eleverna upp uppgifterna med hjälp av läraren. Målet är att genomföra den valda påverkansverksamheten i hela gruppen eller i smågrupper. Påverkansverksamheten kan beroende på situationen för gruppen vara småskalig, ske internt i grupp eller skolan eller vara mer omfattande och också synas utanför skolan.  

Vid genomförande av ett evenemang eller en kampanj kan klassen bjuda in som gäst en representant för en medborgarorganisation som gäller det valda temat eller intervjua honom eller henne per e-post. Man kan till exempel be att anställda i organisationer ger råd om hur unga kan påverka den företeelse som de valt eller be om mer information om temat, om att ordna evenemang, om att föra kampanjer och att påverka.  

Kom överens om dokumentering av evenemanget eller kampanjen och planera hur ni får publicitet åt evenemanget eller kampanjen. Man kan till exempel bjuda till skolan beslutsfattare från kommunen, representanter för civilsamhället, riksdagsledamöter eller myndigheter. Eleverna kan själva ordna ett möte till exempel på ett ministerium eller i en omgivning som lämpar sig för en offentlig tillställning. 

Utvärdering av evenemanget eller kampanjen: Efter att påverkansverksamheten har genomförts utvärderar eleverna hur verksamheten lyckades. Frågorna kan diskuteras i smågrupper, tillsammans eller så kan man svara skriftligt på dem.  

 • Vad var bra med det valda tillvägagångssättet, vad gick inte enligt förväntningarna?  
 • Vad gick bra och vad skulle det löna sig att göra på ett annat sätt i motsvarande verksamhet?  
 • Var det valda sättet att påverka betydelsefullt för att lösa det valda missförhållandet? Varför/varför inte? 
 • Skulle utveckling av samma sätt att påverka kunna ge resultat? Vad skulle man behöva för att sättet att påverka skulle ha bättre resultat och i större omfattning? 

Be också att experter till exempel i medborgarorganisationer ger feedback. 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Utvärdera hur era kunskaper om målen för hållbar utveckling och påverkan förändrades i och med uppgifterna i temahelheten.

Dela ut åt eleverna en röd, gul och grön lapp eller utse i rummet ett rött, gult och grönt område. Be att eleverna håller upp en lapp med den färg som de väljer eller att de går till ett område med en lämplig färg enligt vad de tycket om påståenden som gäller projektets tema.  

Röd = av annan åsikt 

Grön = av samma åsikt 

Gul = något mittemellan eller har inte ännu bildat sin uppfattning om frågan.  

Säg åtminstone följande påståenden åt eleverna. Efter påståendena kan du intervjua eleverna om varför de kom fram till den färg de valde. Erbjud eleverna också möjligheten att byta sitt svar efter att de har hört andras åsikter och motiveringar. Berätta för eleverna att det inte finns några rätta eller fel svar i uppgiften och att ingen på något sätt får kommentera andras val eller åsikter i uppgiften.  

 • Jag fick ny information som jag inte visste tidigare.   
 • Nu vet jag vad målen för Agenda 2030 är och vilka de gäller. 
 • Det är viktigt för mig att bygga en hållbar framtid.  
 • Jag vill påverka saker som är viktiga för mig.  
 • Jag kan påverka saker som är viktiga för mig. 
 • Alla människor har rätt att påverka samhället oberoende av ålder.   
 • Jag vet vilka Agenda 2030-mål jag själv vill påverka.   
 • Jag hittar på åtminstone ett sätt att bidra till att bygga en hållbar framtid.  

Du har 0 öppna uppgifter