Photo: Korpipaja/ENO. Joensuu 2019

Klimatåtgärder

Klimatförändringen samt utmanande känslor i anknytning till den har i allt större omfattning blivit en del av vardagen i skolan och allas vårt liv. Hur kan man agera i skolan för att bromsa upp klimatförändringen? Hur kan man lindra rädslor som gäller klimatförändringen på ett konstruktivt sätt?

Denna helhet ökar barns och ungas kunskaper och förståelse om klimatförändringen och stärker deras motivation att bidra till att motverka klimatförändringen. I temahelhetens övningar blir man insatt i klimatförändringens orsaker och mångahanda följder, skaffar man information och övar att påverka. Temahelhetens uppgifter stöder elevernas aktörskap samt mod att våga göra val som stöder klimatet och en hållbar framtid.

Du kan använda de färdigt sammanställda uppgiftshelheterna: Rekommenderad temadag årskurs 1–3 eller Rekommenderad temadag årskurs 4–9. Alternativt kan du genomföra en inlärningshelhet som lämpar sig allra bäst just för din grupp genom att använda uppgifter som samlats ihop inom temat.

Välj rekommenderad temadag:

Alla uppgifter enligt temat:

Se videor om biologisk mångfald och undersökning av den. Gör egna miniundersökningar samt affischer som berättar om biologisk mångfald eller informationsinslag i smågrupper eller som forskningspar.  

Se videon ”Miksi monimuotoisuus on tärkeää?” som lämpar sig för alla årskurser i grundskolan.

Man kan välja undertexter på finska, svenska eller engelska till videon.  

Undersök varför a) koraller b) bin c) regnskogar och d) biologisk mångfald är viktiga för hela jorden. Gör om dessa teman affischer eller korta informationsinslag som berättar varför de ska skyddas.  

Rent vatten och sanitet
Hållbar energi for alla
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångflad

Se videon om biologisk mångfald. Gör en undersökning enligt videons instruktioner och samla ihop undersökningsresultaten.  

Se videon ”Monimuotoisuustieteen lyhyt oppimäärä”.

Man kan välja undertexter på finska, svenska eller engelska till videon.  

Genomför en liten undersökning enligt videons undersökningsmodell. Undersökningsfrågorna kan gälla till exempel skolans eller hemmets omgivning. Ni kan också välja frågor bland teman som gäller klimatförändringen och minskningen av biologisk mångfald såsom korallrev, bin, regnskogar och förstörelsen av dem, utrotningshotade arter och palmoljans effekter på naturen. Publicera undersökningsresultaten till exempel som affischer, undersökningsrapporter, videor eller bloggtexter.  

Rent vatten och sanitet
Hållbar energi for alla
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångflad

Se en video om miljöförändring. Diskutera videon. Gör en utredning om människans påverkan på naturen.  

Se videon ”Muuttuva luonto” (undertexter på svenska). 

Diskutera utifrån videon följande fråga: Varför kan det vara svårt för oss att observera att miljön och naturen förändras samt att klimatförändringen fortskrider?  

Utred i smågrupper hur skogsbruk, urbanisering och jordbruk påverkar livsmiljöer. Samla svaren i en tankekarta eller en kort undersökningsrapport. 

Rent vatten och sanitet
Hållbar energi for alla
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringarna

Se videon om klimatnyheter. Gör egna klimatnyheter med hjälp av instruktionerna i videon.  

Se videon “Media uutisoi ilmastoasioista puutteellisesti” (på finska).

Gör utifrån videon en lista över vilka fyra frågor som ofta blir fel i nyheter som gäller klimatförändringen.  

Gör därefter i smågrupper en egen nyhet om en ung klimataktivist (material finns i uppgift 21: Unga klimataktivister), klimatstrejker eller klimatgärningar i er egen skola och försök förmedla dessa fyra kommunikativa problem.   

Extra uppgift årskurs 7–9: Bekanta er med Journalistreglerna som beskriver hurdan en högklassig, etiskt hållbar journalism är.

Nyheten kan genomföras som en video, i pappersformat, som en fil eller på något annat sätt. Nyheten ska åtminstone ha en rubrik, bildtext, källor och eventuellt mellanrubriker. Tänk på när ni gör nyheten: Vem är huvudpersonen i nyheten? Om vems eller vilkas gärningar berättar nyheten? Vem är nyheten riktad till? Vilka är nyhetens målgrupp? Hur skulle man kunna berätta om nyhetens innehåll så att alla förstår det? Gör en egen nyhet eller använd Klimatnyheter-underlaget som ni hittar i e-handboken. Samla ihop nyheterna i en gemensam tidning eller publikation till exempel i gruppens egen blogg.  

Bekämpa klimatförändringarna
Genomförande och globalt partnerskap

Föreställ er och utveckla en gemensam figur som eleverna sedan ger råd åt för en hållbar framtid. 

Rita en barngestalt på tavlan eller på papper. Ge figuren ett namn. Barnet är lika gammalt som gruppens elever. Hitta på och nämn så många som möjliga saker som barnet behöver för sitt liv och för att överleva. Välj de fem viktigaste sakerna i listan och skriv dem vid figurens fötter som en grund för livet. Välj de fem viktigaste sakerna till exempel genom att rösta.  

Räkna därefter upp saker som hjälper barnet att få en bra framtid (till exempel skola, utbildning, ett tryggt hem osv.). Välj de fem viktigaste sakerna och skriv dem bredvid figurens fötter som en stig som för barnet framåt i livet.  

Räkna upp saker som gör livet trevligare, men som inte är alldeles nödvändiga saker (till exempel spel, leksaker). Skriv de fem viktigaste sakerna runt figuren.  

Gör en lista över framtidens drömmar och önskemål. Vad skulle ni vilja göra i framtiden? Hurdant är ett gott liv? Skriv drömmar och önskemål runt figurens huvud.  

Låt gärna figuren stå framme i klassen och därmed kan ni fortsätta arbeta kring frågor som gäller en hållbar framtid och livsstil på många sätt, till exempel med hjälp av skrivövningar, teckningar eller serier.  

Uppgiften har bearbetats utifrån materialet: På riktigt! Metodhandbok för behandling av barnets rättigheter i skolorna (2009), s.5, Dagsverke rf.

Ingen fattigdom
Ingen hunger
Hälsä och välbefinnanbe
God utbildning för alla
Minskad ojämlikhet

Bekanta er med unga klimataktivister. Gör serier som berättar om deras arbete för att påverka.  

Se videon om klimataktivist Greta Thunbergs tal på FN:s toppmöte i september 2019.

Ta reda på vilka som oftast deltar på FN:s toppmöte. Sök med sökfunktionen och bläddra på Yles webbplats i nyheter om Greta. Läs också om följande unga klimataktivister: Autumn Peltier, (14 år) Isra Hirsi (16 år), Xiuhtezcatl Martinez (18 år). Ni hittar information om dem i internet, via de unga aktivisternas egna kanaler i sociala medier och i YouTube. 

Välj en av de fyra aktivisterna. Rita en kort serie om klimataktivistens liv där du beskriver hur han eller hon bestämde sig för att börja påverka en fråga som är viktig för honom eller henne för att bidra till att motverka klimatförändringen och på vilket sätt han eller hon påverkar detta. 

Bekämpa klimatförändringarna
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap

Hitta på och gör en lista om saker som behövs för ett gott liv och en hållbar framtid. Samla sakerna ihop till det goda livets träd på väggen. Diskutera vad som får trädet att växa. 

Rita eller klipp ur papper en trädstam med grenar och rötter. Klipp eller riv lövformade pappersbitar. Eleverna skriver eller ritar förutsättningar för ett gott liv på löven (1/löv). Be varje elev välja de 3–5 viktigaste löven bland dem som de skrivit. Eleverna sätter upp de löv som de valt på trädstammen och grenarna. Resten av löven sätts upp på ”marken” nedanför trädet. Gå till slut igenom vilka saker eleverna anser är de viktigaste. Vilka av de företeelser som eleverna har skrivit finns bland Agenda 2030-målen? Vad borde man kanske ännu lägga till bland löven? Låt eleverna plocka upp fler idéer bland målen. Diskutera till slut vad trädet behöver för att löven ska kunna växa. Vem ansvarar för att trädet ska växa? Hur kan var och en av oss hjälpa löven att växa?  

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Gör framtidens klimatnyheter för 2030.  

Föreställ er hurdan världen är 2030, då man har uppnått målen för Agenda 2030. Skriv goda nyheter för 2030 om klimatet och förebyggande av klimatförändringen. Hur har man motverkat klimatförändringen före 2030? Hur har man uppnått alla sjutton mål? Vems gärningar och val har bidragit till att bromsa upp klimatförändringen? Berättar era nyheter om en människa eller en människogrupp?

Gör en nyhetstext, rubrik, illustrationer genom att fotografera eller rita, samt bildtexter. Nyheten kan också innehålla en faktaruta om klimatförändringens historia, klimataktivism, inflytelserika unga eller tips för att dämpa klimatförändringen. Nyheten kan göras med penna och papper eller till exempel med en ordbehandlare, Prezi eller i gruppens egen blogg. Gör egna nyheter eller använd Klimatnyheter-underlaget.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Genomförande och globalt partnerskap
Fredliga och inkluderande samhällen
Ekosystem och biologisk mångflad
Hav och marina resurser
Bekämpa klimatförändringarna
Hållbar konsumtion och produktion
Hållbara städer och samhällen
Minskad ojämlikhet
Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar energi for alla
Rent vatten och sanitet
Jämställdhet
God utbildning för alla
Hälsä och välbefinnanbe
Ingen hunger

Läs böcker som uppmuntrar till klimatgärningar. Gör inspirerande presentationer om böckerna.

Besök tillsammans biblioteket och sök böcker om klimatförändringen och motverkan av den. Välj en bok som inspirerar till att motverka klimatförändringen, undersöka klimatet och den biologiska mångfalden eller att göra klimatgärningar.  

Gör vloggar eller bloggar där ni rekommenderar böcker och publicera dem i ett eget galleri med boktips, i gruppens egen kanal i sociala medier eller i morgonsamlingen. Vad i boken inspirerade till att påverka? Hur vill du själv påverka en sak som är viktig för dig efter att du läst boken? Vilken nu information eller nya idéer fick du från boken? Fortsätt genom att utveckla påverkanskampanjer eller reklam som utgår från boken och som inspirerar till klimatgärningar.  

Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångflad

Öva att påverka och ta ställning till att motverka klimatförändringen.  

Runt om i Finland och i världen ordnas klimatstrejker som också en del av skolorna deltar i. Om ni inte kan delta i en klimatstrejk på plats, genomför den i mindre format i skolan. Man kan också påverka i skolan på ett sätt som lämpar sig för årskursen, till exempel genom att fotografera leksakernas klimatstrejk, ta ställning med skyltar och bilder och samla bilderna i ett galleri, med affischer och mem, med en skiv- eller videojury som gäller påverkan av klimatförändringen, en morgonsamling som behandlar klimatgärningar eller en egen klimatkampanj.  

 Tips och närmare instruktioner för behandling av klimatförändringen samt elevernas påverkansverksamhet i skolan finns på finska i Lärarens klimatguide i en text som skrivits av Pinja Sipari.

Bekämpa klimatförändringarna
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap

Undersök olika klimatförändringens olika företeelser, orsaker och följder. Gör i smågruppen eller i par en tankekarta eller en annan slags utredning om temat.  

Dela upp eleverna i par eller smågrupper. Ge åt varje grupp en eller två begrepp från listan.

Bekanta er också med den mer omfattande terminologin (på finska).

Gör i grupper en tankekarta om gruppens begrepp (ett eller flera) på ett stort papper:  

 • Orsaker: På vad beror företeelsen (begreppet) som gruppen har? Vad har orsakat den? Vilka saker gör den värre? 
 • Följder: Vad följer av er grupps företeelse? På vilka inverkar den särskilt?  
 • Påverkan: Hur kan man påverka företeelsen och främja motverkan av klimatförändringen? Hur kan vem som helst påverka den? 
 • Personer som påverkar: Vem kan påverka problemet? Hur?  

Samla ihop tankekartorna och presentera dem för varandra.  

Källa: https://openilmasto-opas.fi/25-sanaa-ilmastosta/ 

Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångflad

Anteckna elevernas frågor och tankar om klimatförändringen. Se en video om att påverka klimatförändringen. Gör upp en lista över sätt att påverka.  

Samla ihop i en stor tankekarta eller till exempel i Padlet elevernas frågor om klimatförändringen. Ta reda på vad klimatförändringen betyder. Använd ordlistorna i Lärarens klimatguide för att ta reda på centrala frågor.

Se videon ”Sanoista tekoihin” (text på svenska).

Ni kan också se andra videor i serien och få information för att undersöka klimatförändringen.

Anteckna så många effekter som människan har på naturen och miljön som ni hittar i videorna och i materialet i Lärarens klimatguide. Försök därefter hitta enligt det exempel som videon ger på varje dålig effekt som människan har orsakat en lösning eller en metod som bidrar till att motverka klimatförändringen, till exempel: luftföroreningar – att cykla och promenera.  

Gör i gruppen en gemensam video där ni berättar de svar och sätt att påverka som ni kommit på. Se till slut videorna tillsammans och bli inspirerade av klimatgärningar. Ändra skolans praxis så att den är enhetlig med hållbar utveckling.  

 

Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångflad
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap

Bekanta er med aktiva klimataktivister i olika delar av den globala södern. Aktivisterna berättar hur klimatförändringen syns i deras hemländer och vad de själva gör för att motverka klimatförändringen.

Dela upp klassen i smågrupper. Dela ut en bloggtext eller nyhet åt varje grupp (sammanlagt åtta texter). 

Läs igenom texten tillsammans.  

Gör en tankekarta som ser ut som en pilkastningstavla med fyra ringar. Man ska kunna skriva inuti varje ring. Man kan klippa hela kartan så att den har samma form som skribentens hemland, om bara pilkastningstavlan ryms inuti den. Man kan också lägga till foton i tankekartan från bloggen. Tankekartan kan också göras till exempel med Prezi.  

Rubriken blir bloggarens namn, yrke och land som han eller hon skriver om. 

 • Skriv i mitten av tankekartan utmaningar som skribenten berättar att klimatförändringen orsakar i hans eller hennes hemland.  
 • Skriv i den andra ringen åtgärder som skribenten genomför antingen ensam eller tillsammans med andra för att bromsa upp klimatförändringen. 
 • Skriv i den tredje ringen saker som har hjälpt bloggaren att uppnå sina mål.  
 • Skriv i den yttersta ringen hur skribenten lyckats med sina mål, om han eller hon har skrivit om dem.  

Diskutera i smågrupper: Förekommer samma utmaningar i Finland? Skulle samma åtgärder för att dämpa klimatförändringen kunna fungera i Finland?  

Presentera till slut verken för andra.

Mer övningar för att behandla bloggar (på finska).

Källor: Projektet Ilmastoterveisiä etelästä och Lärarens klimatguide

Bloggtexter och nyheter:  

 

Bekämpa klimatförändringarna
Genomförande och globalt partnerskap

På olika håll av världen vidtar aktiva ungdomar åtgärder för en mer hållbar värld. Vad kan vi lära oss av dem?

Se Unicef video Världens största lektion, del 2

Gör tillsammans en lista på tavlan 

 • om de länder som besöktes i videon, 
 • vilka utmaningar ungdomarna berättade om, 
 • vilka gärningar ungdomarna gjorde för hållbar utveckling och 
 • till vilka mål för hållbar utveckling de knyter an. 

Be att eleverna diskuterar hur utmaningarna på listan är kopplade till klimatförändringen. Förekommer samma utmaningar i Finland? Hur skulle man kunna påverka dessa utmaningar i Finland, till exempel i den egna vardagen eller i skolan? Ger videon tips för verksamhet? 

Gör liknande videor i smågrupper där man berättar för tittaren 

 • var man befinner sig 
 • en utmaning som gäller klimatförändringen eller hållbar utveckling 
 • gärningar för ett bekämpa klimatförändringen eller för att främja hållbar utveckling.

Dela videorna på skolans webbplats eller se dem tillsammans till exempel i morgonsamlingen.  

God utbildning för alla
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångflad
Genomförande och globalt partnerskap

Bedöm hur redo ni är att bidra till att dämpa klimatförändringen. Vilka saker påverkar modet att agera?

Eleven färglägger termometern på en skala 1–100Hur modigt känns det att agera för en sak som är viktig för en själv? Med hjälp av frågorna kan eleverna bland annat fundera över vad för slags stöd de behöver få av vuxna eller kompisar för att modighetstermometern ska stiga. Diskutera följande frågor tillsammans, i smågrupper eller i par: 

 • Vad behöver jag för att jag skulle kunna modigare påverka saker som är viktiga för mig?
 • Av vem behöver jag hjälp, råd eller samarbete för att modighetsmätaren ska stiga?
 • Kan modet befinna sig på olika nivåer olika dagar?
 • Vad får modighetsmätaren att stiga?
 • Har modighetsmätaren alltid visat samma siffra eller förändrades den i och med att jag gjorde uppgifterna?
 • Måste modighetsmätaren visa hundra för att man ska våga påverka?
 • Vad anser ni om påståendet: Mod är att handla även om man är rädd?
Bekämpa klimatförändringarna
Genomförande och globalt partnerskap

Du har 0 öppna uppgifter